Home > 고객센터 > 공지사항/뉴스
 
 

  제목 : 2018년 1월 2일 휴무 안내  
 
작성자 : 마케팅 (sungwoo_ls@hanamail.net) 조회수 : 188
 
     
 
 
 (주) 성우라이프사이언스 휴무 안내
 

 
2018년 1월 2일 월요일, 시무식으로 인해 모든 업무가 진행되지 않습니다.
 
 
2018년  해외 발주 안내
Bio-rad Abd Serotec : 1월 8일 부터 매주 월요일 2시 발주
이외 모든 브랜드 : 1월 3일 부터 매주 수요일 6시 발주
 
 (주)성우라이프사이언스
 
  등록일 : 2017-12-20 오후 5:22:08  
  최종수정일 : 2018-01-24 오후 2:05:33  
 
총게시물수 : 5개 , 2/1 페이지
9월 해외 발주 안내 마케팅 2018-09-12 151
9월 택배 마감 안내 마케팅 2018-09-12 114
Launching New Brand_Abnova 마케팅 2018-07-19 236
Launching New Brand_Finetest 마케팅 2018-07-11 225
Accurate Launching !!! 마케팅 2018-07-02 246
amsbio Launching !!! 마케팅 2018-07-02 105
Cyagen Launching !!! 마케팅 2018-07-02 79
[공지] 미국 지사 설립 안내 마케팅 2018-06-15 197
Launching New Brand_abeomics 마케팅 2018-05-25 251
Launching New Brand_AAT Bioquest 마케팅 2018-05-25 146
Launching New Brand_NEOGEN 마케팅 2018-05-25 200
Cell Biologics Launching !!! 마케팅 2018-05-04 180
GenScript Launching ! 마케팅 2018-03-20 427
Jackson Immuno Research Launching !!! 마케팅 2018-01-24 494
Harvard Apparatus Launching !!! 마케팅 2018-01-24 454
Abgent Launching !!! 마케팅 2018-01-24 341
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
   
[  1 ]